Panklare energie uit de bodem: aardwarmte

De Nederlandse ondergrond kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Diep in de bodem is warm water aanwezig dat is opgeslagen in (poreuze) zand- en gesteentelagen. Deze bron van energie noemen we aardwarmte of geothermie. Aardwarmte is een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en de (lichte) industrie. Nederland heeft inmiddels ervaring opgedaan met de winning van aardwarmte uit de ondiepe bodem en lagen tot 3000 meter. Op dit moment steken we veel op van lopende projecten in de glastuinbouw. Daar winnen en gebruiken de tuinders al tijden succesvol aardwarmte. Daarnaast leren we van de ervaringen met aardwarmte in andere landen. De zo verworven inzichten wijzen erop dat aardwarmte kansrijk is voor gebruik in grotere Nederlandse woonwijken. Om aardwarmte op de juiste plek te brengen is een warmtenet nodig. Andere bronnen zoals biomassa, industrieën en warmtepompen kunnen ook warmte leveren aan zulke netwerken.

Recente berichtgeving omtrent aardwarmte