Anderhalve eeuw KVGN


KVGN viert in 2023 haar 150-jarig jubileum. Dat doen we op 13 april 2023 met een grote bijeenkomst in Amsterdam, maar we gebruiken de gelegenheid ook om onze vereniging weer bij de tijd te brengen.

In de anderhalve eeuw die KVGN nu bestaat is maatschappelijk ongelooflijk veel veranderd, maar zijn de basisbehoeften van de mens wezenlijk hetzelfde gebleven. Eén van die behoeften is energie in de vorm van warmte, kracht en licht. Gas heeft in het voorzien daarvan een cruciale rol gespeeld vanaf het begin van wat toen nog zonder de koninklijke K de VGN heette. Het begon met de vergassing van kolen in stedelijke gasfabrieken, die zogenoemd stadsgas leverden aan huishoudens, bedrijven en overheden. Deze verlichtings- en verwarmingsbron werd, na de ontdekking van het Groningenveld, vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw opgevolgd door het aardgas. Nog altijd maken de meeste huishoudens en tal van bedrijven en organisaties in Nederland er gebruik van.

Inmiddels zitten we opnieuw in een energietransitie. De versnelde door de mens veroorzaakte klimaatverandering dwingt ons om over te stappen op bronnen die bij verbruik netto geen broeikasgas, in het bijzonder CO2, uitstoten. En weer speelt gas hierin, naast elektriciteit, een centrale rol. Deze keer in de vorm van CO2-neutraal gas, ofwel groen gas en blauwe en groene waterstof.

Aanpassing nodig

Het 150-jarig jubileum in combinatie met actuele ontwikkelingen was voor KVGN aanleiding zich te bezinnen op de eigen toekomst. Het staat voor de vereniging buiten kijf dat  gas – zie boven – onmisbaar blijft voor een betrouwbare én schone energievoorziening. Aan de andere kant stellen we vast dat het doel van KVGN aanpassing behoeft. Het gaat ons er niet om zoals in het verleden de belangen van een sector of groep van bedrijven te behartigen. We willen voortaan onafhankelijk bijdragen aan de meningsvorming over energievoorziening en klimaatbeleid. Daartoe vormen we KVGN om tot een netwerkorganisatie en informatieplatform voor iedereen die op een of andere manier beroepsmatig of anderszins betrokken is bij het energie- en klimaatvraagstuk. Over de manier waarop we deze transitie vorm zullen geven, leest u later dit jaar meer.

Feest

Maar eerst zullen we dus op gepaste wijze het anderhalve eeuwfeest vieren. Voor dat doel organiseren we op 13 april exclusief voor onze leden en relaties een feestelijke bijeenkomst in de voormalige diamantbeurs, nu Capital C geheten. We beginnen met een congresdeel, dat gewijd zal zijn aan de ontwikkeling en het belang van duurzame gassen. Het evenement wordt besloten met een diner, omlijst met muziek en ander entertainment.