Privacy Statement

Uw privacy is voor KVGN van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens
Primair verwerken wij persoonsgegevens van onze leden. Deze personen hebben zich actief aangemeld als lid van onze organisatie. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens van belangstellenden die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan ook van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die wij verwerken voor deze personen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
KVGN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken geen gegevens over bijvoorbeeld ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging en medische informatie. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht
 • Adres en woonplaats
 • Adresgegevens werkgever
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@kvgn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
KVGN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling voor contributie en deelname aan bijeenkomsten
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op de website www.kvgn.nl


Geautomatiseerde besluitvorming
KVGN neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke interventie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KVGN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens       Tot zes maanden na beëindigen van het actieve lidmaatschap
 • Facturatiegegevens      Gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar


Delen van persoonsgegevens met derden
Wij zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens met derden uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KVGN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KVGN gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KVGN en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kvgn.nl

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

KVGN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KVGN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Erna de Boer via info@kvgn.nl

Contactgegevens
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
Nederland
Telefoon: 050 527 4061
Email: info@kvgn.nl