GasTerra’s inkomsten stijgen fors


GasTerra’s jaarverslag over 2021 is uit. Wat het meest opvalt, is de enorme omzetgroei tot ruim 13 miljard euro (2020 5,4 miljard) van het Groningse gashandelsbedrijf. Deze ontwikkeling is voornamelijk te danken aan de explosief gestegen gasprijzen en in mindere mate aan de toegenomen marktvraag. GasTerra verkocht in het verslagjaar 44,2 miljard kubieke meter aardgas (2020 41,6 miljard), waarvan 24 miljard kubieke meter in Nederland (2020 22,2 miljard).

Tegen de trend

De sterke omzetstijging keert een trend. De afgelopen jaren bevonden de inkomsten zich juist op historisch lage niveaus, voornamelijk als gevolg van toen lage gasprijzen, het afnemende exportvolume en de almaar dalende productie uit binnenlandse bronnen. GasTerra is de exclusieve afnemer van het Groningengas, dat versneld wordt uitgefaseerd en grootafnemer van het aanbod uit de kleine velden, die uitgeput raken en niet of nauwelijks kunnen worden vervangen door nieuwe voorraden.

De productie uit het Groningenveld in het gasjaar 2020/2021 daalde tot 7,8 miljard kubieke meter (19/20 8,6 miljard). In reactie hierop moet het bedrijf steeds meer gas inkopen, hoofdzakelijk op de Nederlandse vrije handelsplaats TTF, en daarnaast via bilaterale importcontracten met buitenlandse partijen om aan de vraag van zijn klanten te kunnen blijven voldoen. Van de 44,2 miljard kubieke meter gas die GasTerra inkocht, was 9,7 miljard kubieke meter afkomstig uit het Groningensysteem (veld plus bergingen) en 10,5 miljard kubieke meter uit kleine velden. 24,0 miljard kubieke meter werd voornamelijk ingekocht op handelsplaatsen en van buitenlandse producenten.

Hernieuwbare gassen

GasTerra’s belangrijkste taak is de inkoop en verkoop van aardgas. De laatste jaren echter spelen hernieuwbare gassen, in het bijzonder groen gas, ook een belangrijke rol, zowel in de handelsactiviteiten van de onderneming als bij de ondersteuning van projecten en wetenschappelijk onderzoek. Hoewel het aandeel groen gas in de totale energievoorziening nu nog bescheiden is, zal de vraag naar dit duurzame alternatief voor aardgas de komende jaren stijgen. GasTerra heeft een aanzienlijk deel van de groengasproductie onder contract en verwacht dat dit het komende jaar zo zal blijven.

Op het gebied van waterstof zet GasTerra zich vooral in om het belang van marktontwikkeling te benadrukken. Op dit moment ligt het accent primair op het bevorderen van de productie, de aanleg van infrastructuur en het aantrekken van hiervoor benodigde investeringen, maar mede door GasTerra gefinancierd onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft aangetoond dat ook dit onderdeel van de waterstofketen een essentiële succesfactor is voor het verwerkelijken van de grote ambities op dit terrein.

Lees (veel) meer over de achtergronden, ook van de gaswinning in Groningen, en de uitdagingen voor de gassector in het algemeen en GasTerra in het bijzonder, in het persbericht en het online jaarverslag:

https://www.gasterra.nl/nieuws/gasterra-zet-alle-zeilen-bij-in-uitzonderlijke-marktomstandigheden


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *