Kabinet steunt CCS-project


Het ministerie van EZK kent maximaal twee miljard euro SDE++ subsidie toe aan Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products voor de afvang, het transport en de opslag van 2,5 Mton CO(CCS) per jaar (vanaf 2024) in een leeg gasveld onder de Noordzee, 20 km uit de kust van Hoek van Holland. De overheid past het verschil bij tussen wat het kost om de CO2 in het gasveld op te slaan en wat het zou kosten om voor dezelfde hoeveelheid emissierechten te kopen. Opslaan is op dit moment aanzienlijk duurder.

Porthos project

Het plan is verbonden met het Rotterdamse Porthos-project, waarin Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland (EBN) samenwerken om de leidingen aan te leggen waardoor de afgevangen CO2 van de betrokken bedrijven getransporteerd zal worden. Met de overheidssubsidie is een van de grootste hindernissen om met het project te kunnen starten uit de weg geruimd. Zodra de benodigde vergunningen zijn verleend kan over twee jaar worden begonnen met de bouw van een pijpleiding van de Rotterdamse haven naar het gasveld. De Porthos projectorganisatie gebruikt dit jaar om de aanleg van de pijpleidingen op het land en in de zeebodem, het compressorstation en aanpassing van het platform op zee technisch voor te bereiden. Begin 2022 is de finale investeringsbeslissing voor Porthos gepland en kan de realisatie van start gaan.

Onmisbaar voor halen klimaatdoelen

Belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar waren het indienen van het milieueffectrapport (MER) en een aantal vergunningaanvragen, het maken van afspraken tussen Porthos en de vier bedrijven die van het Porthos systeem gebruik willen gaan maken, en de toezegging van de EU om € 102 miljoen aan het project bij te dragen. KVGN is blij met het kabinetsbesluit om het opslaan van CO2 onder de zeebodem financieel te steunen. CCS blijft voor het halen van klimaatdoelen onmisbaar zolang de energievoorziening nog  afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen. Investeringen in deze noodzakelijke technologie zullen mogelijk uitblijven zolang de kosten aanzienlijk hoger zijn dan de baten. Subsidiëring kan dit probleem in ieder geval tijdelijk oplossen.

lees meer >


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *