Nieuwe editie van Panorama Groen Gas beschikbaar

Een nieuwe editie van Panorama Groen Gas, een uitgave van een reeks organisaties die bij de productie van biologisch gas zijn betrokken, is nu beschikbaar en gratis te downloaden. De praktische veelomvattende inhoud richt zich vooral op de producenten van groen gas maar is ook lezenswaardig voor iedereen die geïnteresseerd is in de rol van duurzame gassen in de huidige en toekomstige energievoorziening.

In 2021 verscheen de eerste editie van Panorama Groen Gas, een brochure die de nadruk legt op de productie, technologie, handel en transport van groen gas. Hiermee onderscheidde deze uitgave zich van de meeste andere publicaties op dit gebied, die zich – in het kader van het huidige en toekomstige energie- en klimaatbeleid – vooral richten op de bijdrage van duurzame gassen, waaronder groen gas, aan de verduurzaming van de energievoorziening. Producenten van groen gas zijn echter primair geïnteresseerd in de technische en economische aspecten van hun product, de waardeketen, subsidieregelingen en het wettelijk kader.

Onlangs is de tweede editie van deze brochure uitgekomen. De inhoud is grotendeels gelijk gebleven, maar aangepast aan actuele ontwikkelingen, die elkaar snel opvolgen, en aangevuld met enkele nieuwe onderwerpen, waaronder meer informatie over de stand van zaken in de ons omliggende landen.

Energiecrisis

De energiecrisis die uitbrak na Ruslands invasie van Oekraïne en de daardoor weggevallen import van Russische aardgas heeft de onmisbaarheid van gasvormige moleculen voor onze energievoorziening nog eens onderstreept. Tegelijkertijd staan we voor de immense opgave om het energiegebruik volledig te verduurzamen. Daarbij is voor duurzame gassen– groene waterstof en uit biogrondstoffen geproduceerd gas – een hoofdrol weggelegd. Helaas krijgt de laatste relatief weinig aandacht, hoewel deskundigen er vanuit gaan dat met de huidige middelen, voornamelijk vergistingstechnieken, vóór 2030 een productiecapaciteit van twee miljard kubieke meter per jaar haalbaar is. Veelbelovende innovatieve technologie zoals superkritische watervergassing kan deze capaciteit nog aanmerkelijk vergroten.

Het invoeden van groen gas in het aardgasnet heeft enorme voordelen: de bestaande investeringen, particulier en collectief, blijven renderen en de infrastructuur behouden. Een belangrijk voordeel van (groen) gas is daarnaast dat het ongeacht de weersomstandigheden de klok rond energie kan leveren. Door aardgas te vervangen door groen gas zal het al met al een substantiële bijdrage leveren aan de energiebalans en de energietransitie.

Volledige waardeketen

De inhoud van Panorama Groen Gas volgt hoofdstuk voor hoofdstuk de volledige waardeketen van groen gas: verwerkte grondstoffen, toegepaste productietechnieken, de typen installaties die in gebruik zijn, productdiversiteit, producenten en het transport en de distributie van groen gas. Ook de regelgeving, richtlijnen en kwaliteitseisen betreffende groen gas komen uitvoerig aan bod, inclusief de subsidiemogelijkheden en -voorwaarden. In aparte hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de financieel-economische aspecten van groengasproductie en het toezichtregime, alsook de verschillende toezichthouders waarmee producenten te maken krijgen. Een uitvoerige begrippen- en woordenlijst besluit het geheel.

De actualisering van Panorama Groen Gas is een initiatief van een aantal organisaties en bedrijven die in diverse capaciteiten actief zijn in de groengassector: de Vereniging van Groen Gas Producenten (VGGP), Platform Groen Gas, GasTerra en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Vereniging Groen Gas Producenten (VGGP), Platform Groen Gas, GasTerra en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Gezamenlijk hebben zij een opdracht verstrekt aan de New Energy Coalition voor het verzamelen en presenteren van de in dit document opgenomen informatie.

Informatie voor redacties:

De nieuwe editie van Panorama Groen Gas kan in pdf-formaat worden gedownload via deze link.

Twitter
LinkedIn
Blijf op de hoogte met KVGN