Onderzoek: (veel) meer groen gas uit rioolslib mogelijk


STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), GasTerra, Gasunie en enkele waterschappen hebben onderzoek laten doen naar biologische methanisering, een technologie om zogenoemd syngas (uit slibvergassing) en biogas (uit slibvergisting) om te zetten in groen gas, een duurzame vervanger van aardgas. Op deze manier kan de energie uit het zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) beter worden benut. De kosten van het toepassen van de techniek zijn nu nog te hoog, maar de verwachting is dat dit snel kan veranderen

Onderzoek naar superkritisch vergassen zuiveringsslib

De aanleiding voor het onderzoek naar biologische methanisering lag in het project ‘SuperSludge’. In dit project doen de waterschappen, twee bedrijven samen met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA, het kenniscentrum van de waterschappen, onderzoek naar het superkritisch vergassen van zuiveringsslib. In dit proces wordt dit slib, een restproduct van het zuiveringsproces, onder hoge temperatuur en druk vergast. Hierbij wordt syngas (synthetisch gas) geproduceerd. Normaal gesproken wordt dit slib vergist, waarbij biogas vrijkomt. Daarna wordt het na vergisting resterende slib vaak afgevoerd en verbrand. De onderzochte alternatieve slibverwerkingsmethode, superkritisch vergassen, leidt tot een hogere omzetting van het organische stof in het slib naar een energierijk gasmengsel, het al genoemde syngas. Bij het waterschap Aa en Maas loopt nu een pilotonderzoek naar superkritisch vergassen.

Veelbelovende techniek, maar nog niet rendabel

Via de techniek van biologisch methaniseren – waarbij waterstof en koolstofdioxide worden omgezet in methaangas – kan het geproduceerde syngas zo worden opgewerkt, dat het als groen gas kan worden verkocht en in het aardgasnetwerk ingevoerd. Met dit project is aangetoond dat biologische methanisering voor dit doel geschikt is. Omdat van nature lang niet voldoende waterstof in het syngas aanwezig is om alle koolstofdioxide in het syngas om te zetten kan het productievolume van groen gas substantieel worden verhoogd indien van buitenaf waterstof wordt toegevoerd. Onder de huidige marktcondities is deze extra toevoeging echter meestal niet rendabel. Dit heeft te maken met de prijs van de benodigde waterstof, die samenhangt met de prijs van de elektriciteit die nodig is om het waterstof te produceren. Niettemin wordt de technologie als veelbelovend gezien, omdat de vraag naar groen gas naar verwachting sterk zal gaan toenemen en er aanleiding is aan te nemen dat de kostprijs zal dalen, onder meer door dalende kosten van elektriciteit en/of waterstof.

Toepassen met bestaande biogasinstallaties

De technologie van biologisch methaniseren kan ook worden toegepast in combinatie met bestaande biogasinstallaties. Hierdoor kan de groengas-productie op gewone rwzi’s met standaard slibverwerking op basis van vergisting met ca. 50 procent toenemen. Dit onderzoek werd gefinancierd door STOWA en GasTerra, groothandelaar in aardgas en groen gas. Om de praktische toepasbaarheid van de resultaten voor de waterschappen te waarborgen zaten er naast vertegenwoordigers van verschillende waterschappen en STOWA, ook vertegenwoordigers van GasTerra en de Gasunie in de begeleidingscommissie van het project.

lees meer >

Bron: GasTerra, STOWA


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *